• Julkaistu
  8.7.2015 
 • Viety eteenpäin
  4.12.2015 
 • Vastaus annettu
  29.7.2016 

Valinnanvapaus uskonnon ja elämänkatsomustiedon opiskelun välille peruskouluissa, eikä uskonnollisen vakaumuksen mukaan!

8.7.2015 klo 3.00

Suomessa kirkkoon kuuluvan on pakko opiskella peruskoulussa Uskontoa. Kun taas nuori joka ei kuulu uskonnolliseen yhteisöön saa opiskella elämänkatsomustietoa, tai uskontoa vanhempien pyynnöstä. Miksi näin? Uskonnon opetus peruskouluissa ei ole vakaumuksellista. Varsinkin kun päästään yläkouluun jossa aiheina on maailmanuskonnot. Alle 18-vuotias ei voi Suomessa erota kirkosta itse, joten eikö tämä rajoita nuoren opiskelumahdollisuutta ja valinnanvaraa? Tämä antaa enemmän valinnanvaraa muille, ja ei edistä hyvää oppimisympäristöä ja tasa-arvoa. Tälläiset tyhmät lait pois! Kaikille vallinanvarara Uskonnon tai ETn opiskeluun!


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 4.12.2015
  Idea lähetetty eteenpäin opetushallitukselle
 • VASTAUS 29.7.2016
  Hei!

  Perusopetuslain 11 § säätää opetuksen sisällöstä. Perusopetuksen oppimäärä sisältää kaikille yhteisiä aineita, joihin muun muassa uskonto ja elämänkatsomustieto kuuluvat.

  Opetushallitus on valmistellut uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH 2014), joiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa porrastetusti käyttöön 1.8.2016 lukien. Paikallisen opetussuunnitelman tulee olla valtakunnallisen perusopetuksen tuntijaon mukainen ja sisältää opetettavien katsomusaineiden osalta valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa edellytetyt tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Opetus on oppilaita uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta.

  Perusopetuslain (628/1998) 13 § säätää uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta. Sen mukaisesti perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta. Opetus järjestetään toisin sanoen sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu.

  Oikeus oman uskonnon opetukseen tulee toteutua niissä tapauksissa, joissa opetuksen järjestäjän järjestämässä perusopetuksessa on vähintään kolme kyseiseen uskontokuntaan kuuluvaa oppilasta. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme.

  Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat oppilaat, joille ei opeteta heidän omaa uskontoaan, voivat osallistua joko enemmistön uskonnon mukaiseen uskonnon opetukseen tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Niissä tilanteissa, joissa oppilas ei saa uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta, tulee opetuksen järjestäjän järjestää muuta opetusta tai ohjattua toimintaa perusopetusasetuksen 5 §:n mukaisesti.

  Oppilas, joka osallistuu muuhun kuin koulun järjestämään oman uskontonsa opetukseen tai jolla voidaan katsoa olevan joltakin osin ennestään perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, voidaan huoltajan pyynnöstä vapauttaa osallistumasta tarkoitettuun opetukseen tai ohjattuun toimintaan.


  Ystävällisin terveisin,
  Heli Nederström
  Opetusneuvos
  Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kommentit (4)

Kommentoi

Kirjoita idea