• Julkaistu
  20.1.2018 
 • Viety eteenpäin
  24.1.2018 
 • Vastaus annettu
  31.10.2018 

Ensiapukurssi EA1 pakolliseksi peruskouluihin

20.1.2018 klo 17.34

Ensiaputaitojen osaaminen on aina hyväksi, ja onnettomuustilanteessa ne voivat pelastaa jopa henkiä. Suomalaisten, etenkin nuorten, ensiaputaidot ovat kuitenkin huolestuttavat. Epävarmuus omista ensiaputaidoista nostaa kynnystä auttaa avuntarvitsijaa ja ensiaputaidot unohtuvat helposti harjoittelun puuteen takia.

Ehdotan Suomen Punaisen Ristin toteuttaman ensiapukurssi EA1:n pakollisuutta kaikkiin Suomen peruskouluihin. Koska ensiapukurssi EA1 -todistus on voimassa kolme vuotta, koulutus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kuudennella ja yhdeksännellä luokalla. Luonnollisesti oppilaat saisivat kurssista asianmukaisen todistuksen kuten kuka tahansa muu kurssin käynyt. 


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 24.1.2018
  Opetushallitus
 • VASTAUS 31.10.2018

  Hei!

  Kiitos mainiosta ideasta! Opetushallitus on vastannut toiseen vastaavaan ideaan (https://www.nuortenideat.fi/fi/None/ideat/1444/). Tästä syystä ohjaan saman vastauksen myös sinulle.

  Ystävällisesti

  Martti / nuortenideat.fi-yhteyshenkilö

  Terveystiedon opetuksen tehtävänä on kehittää monipuolisesti oppilaiden terveysosaamista. Terveysosaamisella (health literacy) tarkoitetaan kykyä sellaisen tiedon hankintaan, rakentamiseen, arviointiin ja käyttämiseen, jonka pohjalta ihminen pystyy ymmärtämään syvemmin itseään, muita ihmisiä ja ympäröivää maailmaa terveyden näkökulmasta. Tämä osaaminen mahdollistaa tietoisten ja tarkoituksenmukaisten terveyteen liittyvien valintojen ja päätösten tekemisen. Koulukontekstissa terveysosaaminen rakentuu viidestä laajasta osa-alueesta. Nämä ovat terveyteen liittyvät tiedot, käytännön taidot, kriittinen ajattelu, itsetuntemus ja eettinen vastuullisuus.

  Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä toisten terveyden edistämiseksi.

  Ympäristöoppi on perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma.

  Vuosiluokilla 1-2 terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Sisältöalueessa S2 (Kotona ja koulussa toimiminen) esimerkiksi harjoitellaan turvallista toimimista lähiympäristössä ja liikenteessä sekä perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden perusteluihin.

  Vuosiluokkien 4-6 yhtenä tavoitteena on ohjata oppilasta toiminaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen. Sisältöalueessa S2 (Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen) oppimistehtäviä valitaan siten, että liittyvät arjen tilanteissa toimimiseen. Tunneilla harjoitellaan esimerkiksi turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja sekä toimintaa ensiapu- ja vaaratilanteissa.

  Vuosiluokilla 7-9 terveystieto-oppiaineessa tuetaan muun muassa turvallisuustaitoihin liittyvien valmiuksien kehittymistä. Sisältöalueessa S2 (Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy) käsitellään esimerkiksi turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista.

  Perusopetuslain mukaan suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisen on osallistuttava lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Opetukseen osallistuvalla oppilaalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta eli käytännössä esimerkiksi terveystiedon opettajat suunnittelevat opetuksen sisällöt ja oppitunnit niin, että valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

  ystävällisesti,

  Matti Pietilä

  opetusneuvos

  Opetushallitus

Kirjoita idea