• Julkaistu
  24.5.2020 
 • Viety eteenpäin
  14.6.2020 
 • Vastaus annettu
  16.6.2020 

Move-mittaus pois kouluista

24.5.2020 klo 10.09 @Kata

Move!-mittaus on valtakunnallinen 5.- ja 8.-luokkalaisille järjestettävä kuntotesti. Totuus kuitenkin on, että kyseinen testi suoritetaan koulussa koko luokan nähden, mikä on esimerkiksi nöyryyttänyt heikoimpia oppilaita ja antanut eväitä koulukiusaajille. On kovin kummallista, että matematiikan tai ruotsin kokeet tehdään omalla paikalla, ei toisten oppilaiden silmän alla. Move!-mittauksesta kertovalla verkkosivuilla viitataan myös siihen, että testi kannustaisi omasta fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Rakentavan kehuilla höystetyn palautteen saaminen voisi kannustaa huolehtimaan omasta kunnostaan, eivät surunaamat. Tämänkaltainen lannistava testi olisi hyvä unohtaa, sillä liikuntatunneilla järkevämpää kannustaa liikunnan iloon ja terveelliseen elämään tarkasti hoidetun arvostelun ja kilpailun sijaan.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 14.6.2020
  Opetus- ja kulttuuriministeriö / Anssi Pirttijärvi
 • VASTAUS 16.6.2020

  Saatu vastaus Opetushallitukselta

  Move! -fyysisen toimintakyvyn mittaus-, palaute- ja seurantajärjestelmän
  tausta ja tavoite

  Kouluikäisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koskevassa tietopohjassa oli
  Suomessa, ennen Move!-järjestelmää, objektiivisen mittauksen osalta suuria
  puutteita. Vuonna 2008 valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan liikunnan
  seurantajärjestelmiä tuli kehittää niin, että ne kattavat myös lapset ja nuoret.
  Move!-järjestelmä valmistettiin vuosina 2010-2012 Liikkuva koulu -hankkeen
  yhteydessä. Move!-järjestelmän toteuttajana toimi käytännössä Jyväskylän
  yliopiston Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan monitieteinen
  asiantuntijatyöryhmä. 

  Valtionhallinnossa Move!-yhteistyötä on tehty aktiivisesti
  opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, sosiaali- ja terveysministeriön,
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n
  kesken. Move!-järjestelmän kivijalka on kansanterveydellinen näkökulma
  toimintakyvyn määritelmästä: ”Elimistön toiminnallinen kyky selviytyä fyysistä
  ponnistelua edellyttävistä tehtävistä ja sille asetetuista tavoitteista” (Rissanen
  1999). Move! -mittaukset kattavat fyysisen toimintakyvyn kaikki osa-alueet
  (kestävyys, voima, nopeus, liikkuvuus, tasapaino sekä motoriset perustaidot).
  Move!-järjestelmä on kehitetty peruskouluun sopivaksi työkaluksi antamaan
  objektiivista tietoa perusopetusikäisten lasten ja nuorten fyysisestä
  toimintakyvystä. 

  Move!-järjestelmän tavoitteena on, että perusopetuksen
  koululiikunnan avulla pyritään tukemaan ennaltaehkäisevää
  kouluterveydenhuoltoa 5. ja 8. -vuosiluokille määrättyjen laajojen
  terveystarkastusten yhteydessä. Move! toteutuu parhaimmillaan peruskoulussa,
  koska se tavoittaa koko ikäluokan. Lisäksi kouluissa on käytettävissä eri
  asiantuntijatahoja, esimerkiksi kouluterveydenhuolto, opettajat, erityisen tuen
  osaajat sekä liikuntaa opettavat opettajat. Käytännössä liikunnanopettajat
  toteuttavat kouluissa fyysisen toimintakyvyn mittaukset liikuntatuntien aikana.
  Koulut keräävät ja saattavat nämä tiedot osaksi asetuksessa säädettyjä laajoja
  terveystarkastuksia.


  Kannustamisen lähtökohta


  Move!-palautejärjestelmän tarkoituksena on motivoida kaikkia oppilaita taito- ja
  kuntotasosta riippumatta eli se perustuu yksilöllisen kehittymisen, ei
  normatiivisen vertailun varaan. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa ja
  ohjata oppilasta sekä koulussa tapahtuvaan että omatoimiseen fyysisestä
  toimintakyvystä huolehtimiseen. Move!:ssa kaikki oppilaiden palautteisiin
  liittyvät materiaalit on valmistettu oppilaiden kannustamisen ja motivoinnin
  lähtökohdista: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/move-p...
  Mittaamisen tuloksiin ei tule kiinnittää liiallista huomiota vaan tärkeää sen sijaan
  on, että mittaustuloksia käytetään oppilaiden motivoimiseksi, vahvuuksien ja
  parannettavien piirteiden osoittamiseksi, kehityksen seuraamiseksi ja oppilaiden
  kaikenpuoliseksi ohjaamiseksi liikunnalliseen terveelliseen elämäntapaan.


  Yleistä mittauksesta


  Move!:ssa mitataan siis lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn osa-alueita.
  Move!-mittauksia voisi esimerkkinä verrata terveydenhuollossa tehtävään
  verenpaineen mittaukseen. Siinä lääkäri mittaa asiakkaan verenpaineen ja sitten
  yhdessä mietitään, olisiko tehtävissä jotakin, että asiakkaan terveydentila ja
  hyvinvointi edistyisi.


  Move! kannustaa perusopetuksen oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan
  rohkeasti erilaisia liikuntatehtäviä sekä toimimaan yleensäkin elon matkalla
  parhaansa yrittäen. Liikunnassa opitaan tekemällä ja laajalti fyysistä
  toimintakykyä tarkastellen on kaikki liike hyvästä.


  Keskeisintä Move!-järjestelmän kaikissa vuorovaikutustilanteissa on
  perusopetuksen oppilaiden kannustaminen ja motivoiminen liikkumaan sekä
  ylläpitämään ja kehittämään omaa toimintakykyään.


  Lisätietoa Move!-järjestelmästä: https://www.oph.fi/fi/move

  Opetushallitus

  Johtaja Anni Miettunen

  Opetusneuvos Matti Pietilä

  Opetushallitus vastaa liikunnan opetuksen kansallisesta kehittämisestä. Palaute Opetushallitukselle: kirjaamo@oph.fi

Kommentit (4)

Kommentoi

Kirjoita idea