• Julkaistu
  25.11.2020 
 • Viety eteenpäin
  9.12.2020 
 • Vastaus annettu
  17.8.2021 

Ikäpoikkeuslupaan vaatimukseen enemmän ajotunteja!

25.11.2020 klo 12.38 @helander

Ikäpoikkeusluvan yhtenä vaatimuksena on pakolliset 10 tuntia ajotunteja. Pakollisien ajotuntien määrää olisi hyvä nostaa takaisin vanhaan käytäntöön eli 17 pakolliseen ajotuntiin.  Nykyään ikäpoikkeusluvan saa todella moni joilla ei ole ollut ennestään aikaisempaa ajokokemusta joten 10 tuntia pakollisia ajotunteja on todellisuudessa todella vähän.  Ajotuntien määrän nostaminen lisäisi huomattavasti lisää ajokokemusta mikäli tunteja olisi enemmän. Varsinkin nyt kun ikäpoikkeusluvan saaminen on helpottunut huomattavasti on myös nuorten onnettomuudet ja ylinopeudet lisääntyneet.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 9.12.2020
  NUORTEN SUOMI / Carita Hännivirta
 • 9.8.2021

  Organisaatio vaihdettu ja idea viety eteenpäin Liikenne- ja Viestintäministeriölle

 • VASTAUS 17.8.2021

  Hyvä Nuori,

  Kiitämme yhteydenotostanne liikenne- ja viestintäministeriöön koskien ikäpoikkeusluvan ajotuntien vähimmäismäärän nostamista. Viestinne on välitetty liikenne- ja viestintäministeriön peruspalveluyksikön vastattavaksi. Käsittelyn varmistamiseksi se on kirjattu rekisteriin numerolla VN/20005/2021.

  Ajokorttilakia uudistettiin 1.7.2018 voimaantulleella lailla (387/2018). Tavoitteena oli liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen selkeyttää ja keventää ajokorttisääntelyä ja luoda edellytyksiä ajokortteihin liittyvien menettelyjen kehittämiselle.

  Lakimuutoksen hyväksynnän yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto seuraa ajokorttilain uudistusten toteutumista ja toteuttaa seurantatutkimuksen muutosten toteutumisen ja niiden vaikutusten selvittämiseksi. Tutkimuksen valmistelu käynnistyi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa kesällä 2020 liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Seurantatutkimus jakautuu useaan osaan. Ensimmäiset tutkimustulokset, jotka koskivat erityisesti nuorten liikennekäyttäytymistä, julkaistiin 10.3.2021 ja niitä esiteltiin Traficomin tieliikenteen turvallisuus –webinaarissa.

  Seurantatutkimuksesta tässä vaiheessa valmistuneet tulokset osoittavat, että tarkasteluvälillä 2019-2020 on havaittu myönteistä kehitystä nuorten, 17-19-vuotiaiden, kuljettajien osalta: onnettomuusmäärät ovat vähentyneet ja loukkaantumisten kokonaismäärät (kaikkia ajoneuvotyyppejä kokonaisuutena tarkastellen) ovat laskeneet. Toisaalta huolta herättää tutkimuksessa esiin noussut tulos siitä, että 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien loukkaantumiset lisääntyivät vuonna 2020. Lisäksi tulokset osoittavat, että 17-vuotiaat syyllistyvät suhteessa hieman useammin ajokieltorikoksiin kuin 18-vuotiaat tai 19-vuotiaat uudet henkilöauton kuljettajat.

  Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä säädöshanke ajokorttilain muuttamiseksi. Hankkeessa ajokorttisääntelyä päivitetään ensimmäisten valmistuneiden tutkimustulosten pohjalta. Sääntelyn päivittämisellä pyritään vastaamaan esiin nousseisiin nuoria kuljettajia koskeviin huolenaiheisiin niin, että nuorten liikkuminen kuitenkin mahdollistetaan. Lisäksi tarkoituksena on joustavoittaa ajokortin hankintaa ja viranomaisten toimintaa. Hankkeessa arvioidaan muun muassa vaadittuja opetusmääriä ja -järjestämistapoja. Muutosten sisältöä arvioidaan asiantuntijoita, sidosryhmien edustajia ja kansalaisia kuullen.

  Kesän alussa liikenne- ja viestintäministeriö pyysi lausuntoja arviomuistiosta, jossa tuodaan esiin erilaisia vaihtoehtoja ajokorttilainsäädännön muuttamiseksi. Mahdollisten muutosten tavoitteena on parantaa eritoten nuorten liikenneturvallisuutta. Parhaillaan ministeriössä valmistellaan luonnosta hallituksen esityksestä, joka tullaan lähettämään lausuntokierrokselle syksyllä. Lausuntokierroksella kansalaisten ja sidosryhmien on mahdollista kommentoida ja kertoa näkemyksensä esitysluonnoksesta ja siten vaikuttaa hankkeen jatkovalmisteluun. Lainvalmistelun eri vaiheista ja lausuntokierrosten käynnistymisestä tiedotetaan muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla ja valtioneuvoston hankkeet -sivulla. Muutokset on tarkoitus saada voimaan vielä tämän hallituskauden aikana.

  Ministeriössä valmistellaan parhaillaan myös kaikki liikennemuodot kattavaa liikenneturvallisuusstrategiaa. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kokonaisvaltaisesti ja luoda edellytyksiä liikenteen turvalliseen kehitykseen tulevaisuudessa.

  Kiitämme teitä ehdotuksestanne ja sen sisältämistä näkökulmista. Kaikki kansalaisilta tullut palaute on tärkeää lainsäädännön kehitystyössä.

  Ystävällisin terveisin,

  Sini Wirén

  Yksikön johtaja, viestintäneuvos
  Palveluosasto, peruspalveluyksikkö
  Liikenne- ja viestintäministeriö

Kommentit (0)

Kommentointi on päättynyt.
Kirjoita idea