• Julkaistu
  27.11.2020 
 • Viety eteenpäin
  13.12.2020 
 • Vastaus annettu
  14.1.2021 

Ajokortti 17-vuotiaalle

27.11.2020 klo 18.05 @Anonyymi1
Ajokortti 17-vuotiaalle. 17-vuoden iässä nuorilla on kova tarve liikkua esim. töihin, harrastuksiin ja kavereille. Ajokortti helpottaisi nuorten liikkumista ja ei tarvitsisi ajaa esimerkiksi A1 korttia liikkumisen takia. Mopoautojen käyttö vähentyisi ja kaksipyörästen viritys vähentyisi huomattavasti. Ehdotan lakimuutosta, että b-ajokortin ikäraja laskettaisiin 17-vuoden ikään.

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 13.12.2020
  Koko Suomi / Riina P, Pirjo K, Heli P
 • 29.12.2020

  Ideasi on lähetetty liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon// Moderaattori Heli

 • VASTAUS 14.1.2021

  Hyvä nuori,

  1(2)

  Kiitämme ehdotuksestanne alentaa B-luokan ajokortin ikärajaa. Viestinne on välitetty liikenne- ja vies- tintäministeriön vastattavaksi.

  Ajokorttiasioista säädetään kansallisesti ajokorttilaissa (386/2011) ja ajokorteista annetussa valtioneu- vostonasetuksessa(423/2011),jotkapohjautuvatsuureltaosinEU:najokorttidirektiiviin(2006/126/EY). EU:n ajokorttidirektiivi edellyttää, että B-luokan ajokorttien alaikäraja on 18 vuotta. Direktiiviä laaditta- essaonkuitenkinkatsottu,ettäjäsenvaltioidenonpoikkeuksellisissaolosuhteissavoitavaasettaaalem- pia ikärajoja kansallisten olosuhteiden huomioimiseksi. Tästä syystä direktiivi sallii ikärajan laskemisen B-luokassa enintään 17 vuoteen. Tällaisesta poikkeamisesta on Suomessa kansallisesti säädetty ajo- korttilain 97 §:ssä ja 5 §:n 6 momentissa. Kansallisella lainsäädännöllä ei voida poiketa siitä, mitä EU- lainsäädännöllä on säädetty.

  Ajokorttilakia, mukaan lukien ikäpoikkeuslupaa koskevaa sääntelyä muutettiin vuonna 2018. Muutok- sellakevennettiinB-luokanvähimmäisiästä myönnettävienpoikkeuslupienmyöntämiskäytäntöäotta- malla huomioon perheen erityisten kulkemistarpeiden ohella myös nuoren omat kulkemistarpeet kou- lutuksen ja työssäkäynnin kannalta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi myöntää kokonaisharkin- nan perusteella poikkeuksen B-luokan ajokorttilupaa ja ajokorttia koskevasta vähimmäisikävaatimuk- sesta, jos siihen on erityisiä syitä. Erityisinä syinä hakijan ajokorttitarvetta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi pitkät etäisyydet, käytettävissä olevat joukkoliikenneyhteydet sekä muut kulku- yhteyksiinliittyvätsyyt,jotkaovatesteenätyössäkäyntiin,työharjoitteluunjaopiskeluunliittyvientai muiden vastaavien välttämättömienmatkojen tekemiseksi. Erityisiä kulkuyhteyksiin liittyviä syitä arvioi- taessavoidaanottaahuomioonmyösennaltaarvaamattomatmuutoksetperheentilanteessasekäper- heen toimentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät tarpeet. Käytännössä 17-vuotias voi siis saada Suomessa ajokortin poikkeusluvalla.

  Ennenlakimuutostaikäpoikkeuslupiamyönnettiinvuosittainnoinkymmenen.Lakimuutoksen jälkeen ikäpoikkeuslupaonosoittautunuterittäinsuosituksi.Esimerkiksivuoden2020tammikuunjamarras- kuun välisenä aikana lupia myönnettiin yhteensä 14 339. Eniten ikäpoikkeuslupia on myönnetty koulu- matkoihin, seuraavaksi eniten työ- ja työharjoittelumatkoihin ja sen jälkeen harrastusperusteella.

  Traficom käynnisti viime kesänä liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä ajokorttilain seurantatutki- muksen,jossa arvioidaan muunmuassa ajokorttilain vuonna 2018 voimaan tulleiden muutosten vaiku- tuksia liikenneturvallisuuteen. Traficom selvittää myös nuorten kuljettajien liikennekäyttäytymistä tutki- malla ikäpoikkeusluvan saaneiden ajokieltorikoksia. Ajokorttisääntelyn mahdollisia muutostarpeita tul- laanarvioimaanseurantatutkimuksestasaatujentietojenja siitä tehtävienhavaintojenpohjalta.Hallitus tulee esittämään tarvittavia muutoksia ajokorttilakiin seurannan perusteella.

  Kiitämmeteitäantamastannepalautteestajahuomioista.Kansalaistennäkemyksetovatlainsäädännön kehitystyössä erittäin tärkeitä. Nuorten liikkumiseen liittyvät haasteet ovat liikenne- ja viestintäministe- riöntiedossajaministeriöpyrkiiennakkovaikuttamaanEU:najokorttidirektiivinmahdolliseenuudistami- seen nuorten liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi.

  Ystävällisin terveisin,

  SiniWirén

  Liikenne- ja viestintäministeriöKäyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi

  Eteläesplanadi 16 PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi (kirjaamo) 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@lvm.fi
  Helsinki

  Yksikön johtaja, viestintäneuvos
  Palveluosasto, peruspalveluyksikkö Liikenne- ja viestintäministeriö  

 • VASTAUS 14.1.2021

  .

Kirjoita idea