• Julkaistu
  27.5.2021 
 • Viety eteenpäin
  10.6.2021 
 • Vastaus annettu
  14.7.2021 

Auton Ajokortin Ikärajan Laskeminen

27.5.2021 klo 13.52 @juhani

Auton ajokortin voi saada lain mukaan 18-vuotiaana, mutta opetuksen voi aloittaa jo 17-vuotiaana. Mielestäni ikärajan pitäisi olla 16-vuotta sillä Ihmisten ei tarvitsisi käyttää rahaa mopokortin suorittamiseen vaan he voisivat hankkia auton ajokortin jo etukäteen. Mopoauto ei ole läheskään yhtä turvallinen kuin auto, koska mopoautojen turvavarusteet ovat käytännössä olemattomat. Henkilöautot antavat paremman suojan kolareissa kuin mopoautot.

 • 10.9.2021 klo 13.03 @Moderaattori_Marko moderoi sisältöä: Kommentointi suljettu, vastaus annettu 14.7.2021

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 10.6.2021

  Viety eteenpäin liikenne- ja viestintäministeriölle / Marko P

 • VASTAUS 14.7.2021

  Hyvä nuori,

  kiitämme ideastanne koskien ajo-oikeuden ikärajan alentamista sekä esiin nostamistanne liikenneturvallisuusnäkökohdista. Viestinne on välitetty liikenne- ja viestintäministeriön peruspalveluyksikön vastattavaksi. Viestinne käsittelyn varmistamiseksi se on kirjattu rekisteriin numerolla VN/16989/2021.

  Ajokorttiasioista säädetään kansallisesti ajokorttilaissa (386/2011) ja ajokorteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (423/2011), jotka pohjautuvat suurelta osin EU:n ajokorttidirektiiviin (2006/126/EY). EU:n ajokorttidirektiivi edellyttää, että B-luokan ajokorttien vähimmäisikäraja on 18 vuotta.

  Direktiiviä laadittaessa on kuitenkin katsottu, että jäsenvaltioiden on poikkeuksellisissa olosuhteissa voitava asettaa alempia ikärajoja kansallisten olosuhteiden huomioimiseksi. Tästä syystä direktiivi sallii ikärajan laskemisen B-luokassa enintään 17 vuoteen. Tällaisesta poikkeamisesta on kansallisesti säädetty ajokorttilain 97 §:ssä ja 5 §:n 6 momentissa. Suomessa ei voida kansallisella lainsäädännöllä poiketa siitä, mitä EU-lainsäädännöllä on säädetty.

  Ikäpoikkeuslupaa koskevaa sääntelyä muutettiin vuonna 2018. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi tietyissä erityistilanteissa myöntää poikkeuksen B-luokan ajokorttilupaa ja ajokorttia koskevasta vähimmäisikävaatimuksesta. Erityisinä syinä hakijan ajokorttitarvetta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon pitkät etäisyydet, käytettävissä olevat joukkoliikenneyhteydet sekä muut kulkuyhteyksiin liittyvät syyt, jotka ovat esteenä työssäkäyntiin, työharjoitteluun ja opiskeluun liittyvien tai muiden vastaavien välttämättömien matkojen tekemiseksi. Erityisiä kulkuyhteyksiin liittyviä syitä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös ennalta arvaamattomat muutokset perheen tilanteessa sekä perheen toimentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät tarpeet.

  Tuotte esiin, kuinka mopoauto ei ole verrattavissa turvallisuudeltaan henkilöautoon, mikä pitää paikkansa. Kevyiden nelipyörien tieliikennesääntelyssä turvallisuutta onkin pyritty parantamaan esimerkiksi rajoittamalla nopeuksia 45 kilometriin tunnissa ja kieltämällä ajoneuvojen virittäminen. Toisaalta jalankulkijan tai pyöräilijän turvallisuuteen nähden mopoautot ovat turvallisempia onnettomuustilanteessa. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että liikenneturvallisuutta on pyrittävä tarkastelemaan ja edistämään kaikkien liikenteenkäyttäjien näkökulmista.

  Traficom käynnisti kesällä 2020 liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä ajokorttilain seurantatutkimuksen, jossa arvioidaan muun muassa ajokorttilain vuonna 2018 voimaan tulleiden muutosten vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Traficom selvittää myös nuorten kuljettajien liikennekäyttäytymistä tutkimalla ikäpoikkeusluvan saaneiden ajokieltorikoksia. Lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriö on parhaillaan valmistelemassa ajokorttilakihanketta, jonka myötä nuorten kuljettajien ajo-oikeuteen saatetaan tehdä muutoksia liikenneturvallisuusnäkökohtia silmällä pitäen.

  Kiitän ehdotuksestanne ja esittämistänne perusteista. Pidämme tärkeänä mahdollistaa nuorten riittävän joustava liikkuminen niin henkilöautoilla kuin muillakin moottoriajoneuvoilla myös jatkossa, mutta samalla toivomme, että turvallisuutta saataisiin edelleen parannettua tehokkaasti.

  Toivotan teille hyvää kesän jatkoa!

  Ystävällisin terveisin

  Sini Wirén
  Yksikön johtaja, viestintäneuvos 

Kommentit (0)

Kommentointi on päättynyt.
Kirjoita idea