• Julkaistu
  2.10.2021 
 • Viety eteenpäin
  23.10.2021 
 • Vastaus annettu
  7.6.2022 
None

Koulukiusaaminen/väkivalta

2.10.2021 klo 15.15 @roosaxw

Miksi kiusaamis-/väkivalta tapauksille jotka ovat tapahtuneet koulun sisällä, ei tehdä mitään, vaan annetaan sen homman jatkua ns. sukupolvelta toiselle, ei opeteta siihen, että haukkuminen ja tahallaan koskeminen on väärin. 

Opettajien vaikeneminen kiusaamistilanteiden todistamisesta voi olla todella iso riski siihen, että nuoret alkavat voida pahoin, joka on varmasti lähtenyt jo käyntiin. 

Koulun pitäisi olla lapsille / nuorille se turvallinen paikka ja oppimisympäristö. Ei sellainen paikka missä tuntee olonsa turvattomaksi ja tarvitsee pelätä sitä, että joku tulisi heiluttamaan nyrkkiä naaman eteen.

Opettajien ja oppilaiden välinen luottamussuhde on lähes olematon siinä vaiheessa, kun ei koulun henkilökunta puutu kiusaamis-/kouluväkivalta tilanteisiin. 

Koulunkäynti olisi paljon mukavampaa, kun oppilas tietäisi, että hänellä on monta eri vaihtoehtoa kertoa / tukeutua koulun henkilökuntaan kiusatuksi tullessaan. 

Mahdolliset parannus ideat tähän olisivat:

- Koulun alueelle lisää valvontakameroita, sellaisille alueille missä on ollut huono näkyvyys koulun henkilökunnalle, esim. koulun laidalle. 

- Uudenlainen hanke Kiva koulu hankkeen sijalle, johon myös panostettaisiin enemmän.

- Perustettaisiin kiusaamis- vastainen organisaatio, etenkin koskien kaikkia suomen peruskouluja.

 • Koululle kiusaamiseen erikoistuva 'tiimi', kiertelemään koulun käytäviä sekä pihaa ympäri, puuttuen mahdollisiin kiusaamis- tapauksiin.

- Google forms kysely eri luokka asteiden kesken siitä onko havainnut omassa luokassaan tai koulussa kiusaamista. 

- Perustettaisiin jokin chatti sovellus missä voi ammattilaiselle anonyymisti avautua kiusaamisesta ja saada mahdollisesti apua / neuvoja siitä miten toimia sen suhteen.

- Postilaatikko esim. kuraattorin huoneen viereen johon tiputtaa paperin palan tai kirjeen mihin voi anonyymisti kirjoittaa jos on itse kokenut kiusaamista tai nähnyt jonkun muun tulleen kiusatuksi.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 23.10.2021
  Opetus- ja kulttuuriministeriö / Anssi Pirttijärvi
 • 13.4.2022

  Idean edistymistä tiedusteltu OKM:n kirjaamosta // Marko

 • VASTAUS 7.6.2022

  Hei!

  Perusopetuslain (628/1998) mukaisesti kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään perusopetuslain mukaisesti.

  Perusopetuslain 29 § säätää oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Sen mukaisesti opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

  Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä.

  Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

  Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmaan on kirjattava myös mm. suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Opetuksen järjestäjän on seurattava koulun opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista.

  Opetushallituksen normimuotoisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn suunnitelman osalta tarkempi sisältö on seuraava:

  Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

  Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma. Siinä otetaan huomioon sekä oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet koulussa. Suunnitelmassa kuvataan:

 • kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen
 • edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla
 • yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että sen kohteena olevan osalta
 • yhteistyö huoltajien kanssa,
 • yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa
 • suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille
 • suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi.
 • Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus taata turvallinen opiskeluympäristö. Kouluissa tulee puuttua viipymättä kiusaamiseen, häirintään, väkivaltaan ja muuhun epäasialliseen käytökseen.

  Kiusaamisen vastaisessa työssä keskiössä ovat koulun toimintakulttuuri sekä yhteisöllisyyden rakentaminen. Oppilaiden osallistumisesta koulun toiminnan ja pelisääntöjen suunnitteluun on tärkeä huolehtia. Kouluissa voidaan kehittää ja ottaa käyttöön erilaisia kiusaamisen vastaisia menetelmiä.

  Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi on vuoden 2021 alussa käynnistetty toimenpideohjelma varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille. Ohjelman keinot ulottuvat kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisen toimintamalleista opettajien koulutukseen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen erilaisin keinoin. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa käydä koulua turvallisesti.

  Osana kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn toimenpideohjelmaa toteutettiin lainsäädäntöhanke turvallisen opiskeluympäristön turvaamiseksi sekä oikea-aikaisen puuttumisen mahdollistamiseksi ja oppilaan oikeusaseman vahvistamiseksi perusopetuksessa ja toisella asteella. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.8.2022.

  Lisäksi osana kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn toimenpideohjelmaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arvioinnin. Arvioinnin tehtävänä on luoda kriteerit ja arviointimenetelmät kiusaamista ehkäisevien menetelmien toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointiin sekä arvioida käytössä olevia menetelmiä näiden kriteereiden kautta. Ensi vaiheessa arvioinnin kohteena on perusopetukseen kohdentuvat menetelmät.

  yst. Heli Nederström, Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Kommentit (7)

  Kommentoi