• Julkaistu
  21.12.2021 
 • Viety eteenpäin
  12.1.2022 
 • Vastaus annettu
  22.3.2022 

Lisää tietoa saamelaisista ja muista vähemmistöistä oppikirjoihin

21.12.2021 klo 12.50 @Suonjar

Mielestäni oppikirjoissa ei kerrota tarpeeksi Suomen ainoasta alkuperäiskansasta - saamelaisista. Yleensä ympäristöopissa tai historiassa tiedot saamelaisista on tiivistetty kahteen tai kolmeen virkkeeseen, jotka kuuluvat jotakuinkin näin: ”Saamelaiset ovat Suomessa ja monessa muussa pohjoismaassa elävä kansa. Heidän elinkeinoihinsa kuuluu esimerkiksi poronhoito”. (Historiankirjoissa tuo on tosin imperfektissä). Tämän seurauksena monet suomalaiset eivät ole perillä saamelaisten kulttuurista, joka johtaa siihen, että saamelaisia syrjitään jopa huomaamatta. Jos oppikirjoissa olisi enemmän informaatiota saamelaisista ja muista vähemmistöistä, heidän asemansa voisi olla paljon parempi.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • 22.12.2021

  Asian toteutuessa pitäisi toimia myös ripeästi, jotta mahdollisimman moni vähemmistön edustaja voisi välttyä syrjinnältä. 

 • Viety eteenpäin 12.1.2022
  Opetus- ja kulttuuriministeriö / Anssi Pirttijärvi
 • VASTAUS 22.3.2022

  Hei!

  Saamelaistiedon puuttuminen opetuksessa heijastuu opetussuunnitelman perusteasiakirjoissa, opettajankoulutuksen ja oppimateriaalien sisällöissä. Saamelaistiedon puute vaikeuttaa myös saamelaisten yhteiskunnallisen aseman ja kielitilanteiden ymmärtämistä ja kehittämistä. Laadukkaamman saamelaistiedon avulla voitaisiin vähentää eriarvoisuutta, helpottaa saamelaislasten ja -nuorten omaan kulttuuriin kasvamista ja ehkäistä yhteiskunnan tasolla ymmärtämättömyyttä ja vihapuhetta erilaisten ryhmien välillä.

  Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti helmikuussa 2020 saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli tarkastella saamenkielisen varhaiskasvatuksen sekä saamelaisopetuksen ja saamenkielisen koulutuksen tilaa kokonaisuutena. Työryhmän työn tueksi teetettiin neljä erillisselvitystä ja kuultiin laajasti asiantuntijoita. Raportti luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle huhtikuussa tänä vuonna. Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen saattaminen pysyvälle pohjalle koko maassa edellyttää raportin mukaan entistä enemmän etäyhteyksien hyödyntämistä sekä muutoksia opetusta koskeviin säännöksiin.

  Kahdessa eri selvityksessä selvitettiin, miten saamelaistieto näyttäytyy perusopetuksen oppimateriaaleissa ja mikä on saamenkielisten oppimateriaalien tilanne.

  Saamelaistiedon määrä suomen- ja ruotsinkielisissä perusopetuksen oppimateriaaleissa on vähäinen ja tiedon laatu vaihteleva. Saamelaistieto painottuu nyky-yhteiskunnan sijaan menneisyyteen, stereotypioita toistavat kuvitukset ja saamen kielet ja kulttuurit pelkistetään yhdeksi kieleksi ja kulttuuriksi.

  Selvityksessä esitetään, että perusopetuksen oppimateriaaleja saamelaistiedon osalta tulisi kehittää niin, että aineistossa kuvataan saamelaisia enemmän nykyhetken kautta. Olisi hyvä huomioida myös uudempi, erityisesti 1900-luvulta eteenpäin ulottuva historia. Kuvissa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten saamelaiset niissä esitetään. Erityishuomio tulisi kiinnittää piirroskuvien rasistisiin stereotypioihin ja valokuvien saamenpukujen käyttöön.

  Toisessa selvityksessä tarkasteltiin saamenkielisen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen painettujen ja digitaalisten oppimateriaalien nykytilaa ja kartoitetaan uudistamistarpeita. Saamenkielisten oppimateriaalien tuottamisessa on tehty systemaattista kehitys- ja uudistustyötä. Uutta materiaalia on tuotettu paljon, myös digimuodossa. Materiaalitilanne eri saamen kielissä äidinkielenä ja vieraana kielenä on melko hyvä, vaikka suuria aukkoja on. Suurimpia ongelmia on vanhentunut materiaali, jota on valtaosa muiden oppiaineiden materiaaleista. Materiaalit olisi selvityksen mukaan pikaisesti saatava vastaamaan opetussuunnitelmia. Lisäksi materiaalia puuttuu kokonaan huomattavan suuressa osassa oppiaineita alaluokilla ja lähes täysin yläluokilla. Uudistamisen ja uuden tuottamisen tarpeet koskevat pohjoissaamenkielisiä materiaaleja mutta erityisesti inarin- ja vielä suuremmassa määrin koltansaamenkielisiä materiaaleja.

  -OKM

Kommentit (108)

Kommentointi on päättynyt.