• Publicerad
  27.1.2016 
 • Idén förts vidare
  31.3.2016 
 • Idén har besvarats
  10.8.2016 

Työllisyyden ja opiskelun uudistaminen

27.1.2016 kl 23.19

Ennen vanhaan vanhemmat valitsi sinun työn joten jouduttuasi työhön josta et pidä tai jossa et ole hyvä syy ei, toisin kun nykyään, kaatunut niskaasi. Nykyään odotetaan vuoden pohjustuksella ja ehkä 50 käydyn ammatin jälkeen nuoren valitsemaan seuraaville 70 vuodelle itselleen elämänsä suunnan. Nykyinen järjestelmä ei tehokkaasti kartoita nuorien osaamista ja arviontijärjestelmä antaa onnistumisen tunteita vain pienelle osalle nuorista. Taitoa on muutakin kun asoiden ulkoa muistamista ja sen paperille nopeasti kirjoittamista, silti se on lähinnä se mitä arvostelujärjestelmämme mittaa. 

Ehdotankin nuorien vielä ollessa lapsia heidän taitojen, ja mikä tärkeintä, kiinnostuksen kohteide kartoittamista. Ensimmäiset kolme vuotta käytettäisiin tehokkaasti eri vaihtoehtojen esittelyyn, jotta lapset saisivat selkeän kuvan vaihtoehdoista. Vaihtoehtoihin lisättäisiin vähemmän perinteisiä vaihtoehtoja kuten liikunta, empatia, sosiaalinen keshitys, taiteellisuus ja IT-osaaminen. Näin myös teoreettisilta taidoltaan heikommille tarjottaisiin mahdollisuus onnistumise tunteisiin ja reitti itseään kiinnostavaan työhön. 

Kun taidot kartoitetaan ajoissa, pystyy nuori suuntaamaan tehokkaasti valitsemaansa suuntaan, näin välttäen "turhan tiedon" oppimista. Kun aikaa jää näin enemmä, voitaisiin sitä käytää sosiaalisien taitojen, empatiakyvyn, eettisyyden ja ajattelutekniikoiden kehittämiseen. Yhteiskuntaopin opetus tulisi aloittaa heti lapset aloitettua koulutuksen. Siinä käytäisiin läpi talouden toimintaa, opetettaisiin elämän- ja rahanhallintaa ja tutkittaisiin Suomen poliittista järjestelmää; sen poliittikoja sekä heidän päätösten syitä ja seurauksia. Myös terveystiedon tulisi alkaa aikaisi, sillä se takaisin suomalaisten tietämyksen fyysisestä terveydestä ja kestävän ympäristön luomisesta. Terveystiedon tunneilla kerrottaisiin tarkkaan miten vaarallisia on päihtees kehollesi ja ympäröiville ihmisille, sosiaalisissa opinnoissa kerrottaisiin miten voisit näyttää rohkeuttasi ja kasvattaa asemaasi ryhmäsi sisällä ja yhteiskuntaopissa kerrottaisiin miten kalliiksi päihteiden liikakäyttö tullee aivan kaikille. Sosiaalisissa ooinnoissa kehitettäisiin kykyjäsi toimia toisten kanssa näin vähentäen syrjinnän, ja näin täten masennuksen riskiä. Suomalaiset oppisivat kommunikaation ja ilmaisun keinoja näin kasvatten itsetuntoa ja tiivistäen kaverisuhteita. Muutenkin kun teoreettisesti lahjakkaita palkittaisiin onnistumisen tunteella vähentäen heidän mahdollisuuttaan jättäytyä pois kehityksen polulta. Näin Suomeen saataisiin tasapainoisia, terveitä ja poliittisesti valveutuneita ihmisiä jotka pystyisivät tekemään itsenäisiä ja harkittuja päätösiä sekä elämään tuottavaa ja tasapainoista elämää. 


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • 31.3.2016

  Nuortenideat.fi yhteyshenkilö on ollut yhteydessä idean kirjoittajaan.

 • Idén förts vidare 31.3.2016
  Opetushallitus
 • SVAR 10.8.2016
  Hei,

  Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön peruskouluissa 1.8.2016. Opetussuunnitelmat on laadittu noudattaen opetussuunnitelman perusteita, jotka Opetushallitus on laatinut kansalliseksi raamiksi kaikille kunnille ja kouluille Suomessa. Uusissa opetussuunnitelmissa korostetaan monin tavoin oppilaiden oppimismotivaatiota, oppimisen monipuolisuutta ja onnistumisen kokemuksia. Etenkin oppimisen arviointiin on annettu uudet kansalliset linjaukset, joiden mukaan arvioinnin tulee olla oppimista ohjaavaa ja kannustavaa, ja sen tulee tukea jokaisen oppilaan osalta myönteisen minäkuvan rakentumista.

  Uusissa opetussuunnitelmissa määritetään opetuksen tavoitteiksi laaja-alainen osaaminen perinteisten oppiaineiden rinnalla. Tämä tarkoittaa, että opetuksen ja opiskelun päämäärät ovat laajempia kuin yksittäisten oppiaineiden tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kattavat ajattelun taitoja, arjen hallintaa, osallisuutta, tvt-taitoja sekä kulttuurisen identiteetin kehittymistä. Jokaisen opettajan tulee huomioida laaja-alaisen osaamisen kehittyminen omassa opetuksessaan. Opetussuunnitelmassa kiinnitetään myös kieleen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun liittyviin taitoihin ja niiden oppimiseen huomiota hyvin laajasti ja monipuolisesti.

  Se, millä vuosiluokalla kukin oppiaine alkaa, päätetään valtioneuvostossa. Nykyisin yhteiskuntaoppi alkaa 4. luokalta ja terveystieto osana ympäristöoppia jo 1. luokalta. Itsenäisenä oppiaineena terveystieto alkaa 7. luokalta. Yhteiskuntaopissa käsitellään monipuolisesti suomen poliittista järjestelmää, yhteiskunnan toimintaa sekä talouteen liittyviä kysymyksiä. Terveystiedossa puolestaan päihteiden vaikutuksia terveyteen ja niiden vaarallisuutta käsitellään paljon. Perusopetuksessa on runsaasti aikaa taide- ja taitoaineille, jotka tarjoavat vastapainoa teoreettisemmille oppiaineille. Jokaisen oppiaineen opetuksessa tulee käyttää monipuolisia työtapoja siten, että oppilaat niiden myötä oppivat myös erilaisia taitoja. Tavoitteena on nimenomaan mahdollistaa kaikille oppilaille tilaisuuksia opiskella sellaisia osa-alueita, jotka heitä kiinnostavat ja sen myötä lisätä opiskelumotivaatiota ja onnistumisen kokemuksia.

  Ystävällisin terveisin,
  Erja Vitikka
  Opetusneuvos
  Opetushallitus

Kommentarer (0)

Skriv en idé