Aktuellt

1. mars 2022 klockan 13.16.28

Vanliga frågor och svar om uppsägning av tjänsten Ungasideer.fi

Justitieministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet håller på att i samarbete med organisationsaktörer utveckla en ny sorts plattform för digitalt deltagande samt en verksamhetsmodell till stöd för barns och ungas deltagande. I mars 2022 öppnas i justitieministeriets demokratiwebbtjänst en ny sorts plattform för digitalt deltagande, e-Panelen (fi Digiraati).

Som en del av den här reformen försvinner justitieministeriets tjänst Ungasidéer.fi från nätet i augusti 2022. Även efter detta får man stöd, råd och handledning från Koordinaatti för planering och ibruktagande av digital delaktighets- och påverkningsverksamhet.

Vi har redan satt ihop en lista med svar på eventuella frågor som reformen kan orsaka. Om du inte hittar svaret på din fråga i listan, ta kontakt med Koordinaatti nutikoordinaatio@ouka.fi.

1. Varför slutar Ungasidéer.fi?


Justitieministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet håller på att i samarbete med aktörer från det civila samhället att utveckla en ny sorts plattform för digitalt deltagande samt en verksamhetsmodell till stöd för barns och ungas deltagande. Den nya digitala plattformen för deltagande, e-Panelen (fi Digiraati), som är avsedd för unga, öppnas våren 2022 som en del av justitieministeriets demokratitjänster. Som en del av reformen kommer justitieministeriets tjänst Ungasidéer.fi att läggas ner i augusti 2022.

2. Vilken är tidtabellen för tjänstens nedläggning?


Verksamheten och underhållet av tjänsten Ungasidéer.fi fortsätter normalt fram till 1.6.2022. Användare kan lämna idéer till tjänsten ännu i maj. Svaren på dessa bör skrivas under juni.

Organisationer kan ännu publicera enkäter, omröstningar och inleda diskussioner för unga till slutet av maj, och man kan svara och kommentera dessa under juni.

Idé- och registreringsblanketterna stängs 1.6.2022. Efter det kan idéer eller enkäter inte lämnas och nya användarnamn kan inte skapas i tjänsten.

Koordinaattis stödtjänst Ungasidéer.fi är i bruk fram till mitten av augusti. Tjänsten slutar på nätet 15.8.2022.

3. Vilka alternativa tjänster finns det?


I fortsättningen är det möjligt att utnyttja justitieministeriets andra demokratitjänster som finns på webbplatsen www.demokrati.fi. Exempel på demokratitjänster och deras användningssätt:

Dinåsikt.fi är en webbtjänst som effektiviserar medborgarnas, organisationernas och myndigheternas ömsesidiga dialog och deltagande. I tjänsten kan man inleda diskussioner och enkäter om aktuella ämnen.

I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna och de som utnyttjar tjänster komma med initiativ till kommunen. Med hjälp av invånarinitiativ kan kommuninvånarna lyfta fram aktuella frågor eller problem och göra beslutsfattarna uppmärksamma på dessa.

På webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi kan röstberättigade finska medborgare lägga fram ett medborgarinitiativ. Medborgarinitiativet kan vara ett förslag till en ny lag eller så kan initiativet gälla ändring eller upphävande av en gällande lag.

Beroende på ändamålet kan plattformar för sociala medier utnyttjas på olika sätt. Information och råd om olika sätt att använda sociala medier får du från Koordinaatti. Exempel på olika plattformar och deras användningssätt:

För samhällelig information och kommunikation

Det är möjligt att genomföra hörande av unga, insamling av idéer och omröstning av dessa i tjänsten Discord.com.

För insamling av idéer och omröstning

Google FormsMicrosoft Forms och Webropol – med hjälp av öppna frågefält kan man samla idéer eller sammanställa idéer som redan kommit in färdiga för omröstning.

Omröstning- och enkätverktygen som utnyttjas i Instagram-berättelser gör delaktighetsverksamhet med låg tröskel möjlig. Ytterligare information till exempel på Verkes webbplats.

Observera också respons- och initiativkanalerna i den egna kommunen eller organisationen. Dessa är ofta också lämpliga för att samla idéer.

Spelifierade plattformar för delaktighet och metoder

Seppo.io – du kan skapa egna frågesporter och spel om olika teman i delaktighet eller utnyttja spelplattformar som redan finns liksom material för temadagen Nuorten Suomi Vaikuta!

4. Försvinner tjänsten Ungasideer.fi helt eller är idéerna ännu tillgängliga i efterhand?


Webbplatsen försvinner helt och hållet från nätet 15 augusti och är inte tillgänglig efter det. Vid behov kan man ladda ner idéerna till sig själv innan webbplatsen försvinner (Se punkt 6 & 7).

5. Måste användare ta bort sina egna användarnamn och/eller organisationssida själv eller försvinner de i samband med att tjänsten läggs ner?


Användaren behöver inte ta bort sitt användarnamn själv, utan i samband med att webbplatsen läggs ner försvinner både användarnamn och organisationssidor automatiskt. Vid borttagning och hantering av användarnamn följs lagstiftningen om hantering av personuppgifter och dataskydd. Ytterligare information om hantering av personuppgifter finns på webbtjänsten som upprätthålls av justitieministeriet: https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd

6. Kan en organisation ladda ner idéer som riktats till den och samla statistik på det?


En listning på idéer som riktats till en organisation kan laddas ner sammanställt på Excel- eller .csv-fil under den egna organisationssidan med funktionen “För”. I den här listningen finns namn på idéer som riktats till organisationen, “tummen upp” och idéernas status, men inte innehåll.

Fråge- och svarstexter samt kommentarer för enstaka idéer kan laddas ner till en pdf-fil genom “PDF”-knappen som finns på idésidan. Du hittar knappen under funktionen “Berätta för dina vänner”.

Resultaten på enkäterna måste laddas ner separat från idésidan. Resultaten laddas ner i enkätfältets övre hörn under knappen “Funktioner” med rubriken “Resultat (PDF)”.

7. Kan användaren själv ladda ner de idéer som hen skickat?


Användaren kan beställa statistik på de idéer hen skickat genom att kontakta tjänstens underhåll nutikoordinaatio@ouka.fi före slutet av juni på samma e-postadress som hen har registrerat sig på tjänsten. På så vis kan vi garantera att informationen hamnar rätt.

Koordinaatti erbjuder också i fortsättningen stöd och råd för planering och ibruktagande av digital delaktighets- och påverkningsverksamhet.

Ta kontakt per e-post på adressen nutikoordinaatio@ouka.fi.

Skriv en idé